Gyógyszerészeti Jogszabály Gyűjtemény

3 1 4Gyógyszerészeti Jogszabályok Gyűjteménye a PharmaInfo egyik modulja

 • Gyógyszerészettel, egészségüggyel kapcsolatos jogszabályok (gazdasági jogszabályok is), amire egy gazdálkodó gyógyszerésznek szüksége lehet
 • Témakörönként csoportosított jogszabály gyűjtemény, amely naprakész tájékoztatást ad

A gyógyszerész szakmai információk mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyógyszerészek jobb tájékozódása, jogkövető magatartásának segítése érdekében, a gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályokat mindig napra készen tudjuk megmutatni.

Ezért a PharmaInfo rendszerünkön belül, kialakítottunk egy olyan szakmai tevékenységre vonatkozó Gyógyszerészeti Jogszabály Gyűjteményt, melynek segítségével minden kedves partnerünk informálódhat, és nyomon tudja követni az esetleges változásokat.

Kategorizált jogszabályok

 • Egészségügy, gyógyszerészet
 • Gyógyszerforgalmazás, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök rendelése, kiadása
 • Társadalombiztosítás, közgyógyellátás, egészségbiztosítás
 • Szakképzés, munkakörök betöltésének feltételei
 • Gazdasági jogszabályok
 • Egyéb, a gyógyszerészeti tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok

PharmaInfo

3 1 4

A PharmaInfo Gyógyszerinformá­ciós, interak­ciós szakértői rendszer mindig a legfrissebb OGYI és EU-s előiratokat tartalmazza.

  • Az alkalmazási előiratokban szereplő ábrák és grafikonok is megjelennek, valamint a gyógyszerek fotóit is láthatja.
  • Továbbfejlesztettük a rendelhetőségi információkat, az emelt és a kiemelt támogatások esetében megjelennek az eü pontokhoz tartozó szakvizsgák és az orvosi pecsét számok.
  • Újdonság a morfológiára való keresés.
  • Készítmények szerinti keresés
  • A kiválasztott gyógyszerkészít­ményre jellemző információk jelennek meg: Törzskönyvi szám, TTT kód, OGYI enge­dély száma, ATC kód, hatáserős­ség, ill. lejárati idő, a gyógyszer fogyasz­tói ára, TB támo­gatása, támogatási jogcímek, beteg által fize­tendő összeg, DDD adat, NTK (napi terápiás költség), NTT (napi terápiás térítés), vala­mint különleges jog­cím esetén az emelt, kiemelt támogatás összege.
  • Itt találhatók az adott gyógy­szer­készítménnyel kapcsolatos szakmai in­formációk /összetevő, előírat (hatás, ja­vallat, ellenja­vallat, adagolás, mellékha­tás, köl­csönhatás, figyelmeztetés), he­lyettesít­hetőség, rendel­hetőség, ATC kód, gyártó, morfológia, be­tegtájékoztató/.
  • Az emelt és a kiemelt támogatású készítmények esetében már az információs oldalról át lehet lépni a rendelhetőség menüpontba, és itt megjelennek a készítményhez tartozó különleges jogcímek (eü pontok) teljes jogszabályi és szakmai információi.

 

A program elindítása Windows kör­nyezetben lehetséges, automatikusan ké­szenléti állapotba kerül, beépül az ikon­rendszerbe, indítása gyors, könnyen ke­zelhető, minden egyes menüpontból le­hető­ség van nyomtatásra.

Forgalmazó

Ebben a menü­pont­ban a készítmény forgalmazója szerinti lekérde­zésre van lehetőség.

A forgalmazó nevének megadásával elő­hívhatók a forgalmazó adatai / képviselet címe, tel., fax, stb. / ill. az általa Magyar­országon forgalmazott törzskönyvezett készítmények listája.

Hatóanyag

A hatóanyag nevének megadásá­val előhívható az összes olyan törzs­könyve­zett gyógyszerkészítmény minden főbb jellem­zőjével együtt, amely a kivá­lasztott ható­anyagot tartalmazza. A ható­anyag szerinti keresés történhet a hiva­talos Ma­gyar Gyógyszerkönyv, ill nemzetközi szabad­név alapján.

ATC kód szerinti lekérdezés

A hivatalos ATC kód szerinti cso­porto­sítás szerint (anatómiai és terápiás cso­por­tokra bontva) lehet lekérdezni a törzskönyvezett gyógyszerké­szítmények listáját.

A kódokat szöveges értelmezés­sel je­lenítettük meg. Az ATC kódok defi­níció szerinti értelmezését a felső táblá­zat­ban lehet megtalálni. A kiválasztott készítmény adatai és előirata a böngészdéből hívhatók elő.

Rendelhetőségi szabályok

Az eü pontok sze­rinti csoportosításban találhatók a törzs­könyvezett készítményekre vonat­kozó ren­delhetőségi szabályok.

Megtalálható az Eü pont, jogszabály szerinti pontos szövege.

A kijelölt pontokon, különleges jogcímen felírható készítményeket és azoknak támogatásra vonatkozó adatait megjelenítjük. A készítmények mellett az Eü ponthoz tartozó BNO kódokat, annak leírását, valamint a felírásra jogosító szakvizsga megnevezését is feltüntettük. Lekérdezhető a felíró orvos pecsét száma alapján, hogy rendelheti-e a vényen szereplő gyógyszert kiemelt vagy emelt támogatással.

A szöveges részben a javaslat időkorlátja is megtalálható.

Komplex lekérdezés

Összetett keresési lehetőség. Az egyes feltételek között logikai kapcsolatot kell meghatározni. A választható logikai kap­csolatok: és, vagy, nem-és, nem-vagy.

Keresési szempontok: név, gyógy­szerforma, gyártó, ható­anyag, ATC kód, rendelhetőség, hatáserősség, tárolás helye, lejá­rati idő, kockázati tényezők (pl. terhesség) homeopátiás készítmé­nyek sze­rint.

Új kockázati tényező glutén, laktóz, benzoát tartalomra.

Interakció

Interakció vizsgálatot lehet készítmény – készítmény, hatóanyag - hatóanyag és készítmény- hatóanyag között végezni. Amennyiben kölcsönhatás lép fel a vizsgált gyógyszerek és hatóanyagok között, akkor a megjelenő ablakban ol­vasható az interakció szöveges értelme­zése.

Kulcsszavak

Ebben a menüpontban a szöveges információkban előforduló szavakra lehet keresni. A keresett szó beírása után megjelennek a képernyőn azok a készít­mé­nyek, amelyek előiratában olvasható a kulcsszó.

Egy adott gyógyszert kiválasztva lát­ható, hol szerepel a megadott szó a gyógy­szertörzsben (javallatok, ellenja­vallatok, mellékhatások, figyelmezteté­sek, morfoló­giai). Amennyiben a lekérdezési funkciót választja, a gyógyszerek morfológiai le­válo­gatását indítja el.

Morfológiai lekérdezés

Új lehetőség a készítmények morfológiai jellemzői alapján, az adott gyógyszer beazonosítására. Itt lehet a gyógyszer színére, illatára, ízére, alakjára (formájára), jelzésére, felületére, állagára, feliratára keresni.

Mindez úgy is használható, ha a „nem” kapcsolót használjuk, pl: nem fehér, nem kerek tabletta.

Támogatott gyógyászati segédeszközök adatbázisa

A támogatott gyógyászati segédesz­közök között tallózhatunk, amely történ­het ABC sorrendben, valamint keresőszó alap­ján. A megjelenő ablak alsó részén a ki­választott cikkhez kapcsolódó adatok fel­sorolása látható: TB ár, TB támogatás összege és a támogatás %- os besoro­lása, a kihordási idő, és a felír­ható maximális mennyiség. További, részletes információkhoz jut­hatunk az indikációkról és a felírásra jogosult szakorvosokról.

A kötszer adatbázissal egészítettük ki a gyse információkat. A gyógyászati segédeszköznél megszokott információkon (bruttó árak, ki írhatja mire, mikor, mennyit) kívül egy részletes termékleírás, javallat, ellenjavallat, indikáció, sebtípus, sebkezelési fázis, orvos ismertető jelenik meg a kiválasztott készítménynél. A kötszerek kiegészítő szakmai információi a Magyar Sebkezelő Társaság ajánlásával készültek és a társadalombiztosítás által támogatott kötszerek körét érinti.

Szinonima Szótár

A 2010-ben megjelent, Dr. Kata Mihály és Dr Stampf Gyögy szakkönyvét elektronikus formában feldolgoztuk, amely többek között az alábbiakat tartalmazza:

Az Európai és a Magyar gyógyszerkönyv cikkelyeinek bevezetésével megváltoztak a gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények elnevezései. Ebbe segítünk eligazodni, azzal hogy az OGYI közleményét a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények listáját feldolgoztuk, úgy hogy abban a kívánt gyógyszeranyagra keresni is lehet.

A szótár tartalmazza a gyógyszerészeti szinonima szótárat, egy gyógyszerészi latin szójegyzéket, a PhHg. VIII. gyógyszer- és segédanyagainak, illetve a hazánkban használt egyéb gyógyszeranyagok rövidítését is.

Gyógyszerészeti Jogszabály Gyűjtemény

A gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályok közöttt lehet különböző szempontok szerint keresni. Kategorizált jogszabályok, jogszabálykereső, legújabb jogszabályok, törvények, közlönytár.


Külön rendelhető modulok:

Homeopátiás modul

Az eddig is elér­hető, komplex homeopá­tiás készítmények ismer­tetését kiegészítettük a monokomponensű ter­mékek részletes leírá­sával. Lekérdezhető a szer rövid ismertetése, alapanyagának meghatározása mellett egy rövid alkalmazási és adagolási útmutató. Megjelennek a szer nevének szinonimái, azok rövidítései, valamint az elérhető potenciák és azok beszerezhetősége. Több mint 2100 tünet szerint lehet készítményt keresni.

Rote Liste modul

A német nyelvterület törzskönyvezett gyógyszer készítményeinek adatbázisa. Használata hasonló a PharmaInfo - hoz. Keresni lehet a gyógyszerek neve és hatóanyagai alapján, valamint tartal­mazza a gyártókat és a gyógyszerek árait Euro-ban. A szoftver a mindig aktuális Rote Liste adatait tartalmazza.

Magyar Gyógyszerkönyv

A NOVODATA Zrt. kínálatában megjelent a gyógyszerkönyv (VII.VIII.) 1. 2. kötetének elektronikus feldolgozása, amely rendszer függetlenül installálható a Windows alapú számítógépekre. Rendszeres frissítésén, illetve korszerű keresési és hivatkozási rendszerén keresztül nagyon gyorsan, kényelmesen használható a gyógyszerészi szakmai munkában. A gyógyszerkönyv az OGYI határozatokkal módosított szövege mindig aktuális!

A gyógyszerkönyvi modul többek között tartalmazza az OGYI 4/2011 és 5/2011 MAG számú közleményeit (a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, illóolajok, valamint a gyógyszerkészítmények tájékoztató vizsgálatát)

Gyógyír.Win Fiókpatika

Gyógyír.Win Fiókpatika

Gyógyír.Win Kézipatika

3 1 3A NOVODATA Zrt. a kor igényeihez igazodva továbbfejlesztette Gyógyír.Win gyógyszertári informatikai rendszerének Kézipatikai modulját. Megőrizve annak egyszerű kezelhetőségét, áttekinthetőségét, teljesen zárt, precíz készletvezetést megvalósító innovatív megoldást dolgozott ki.

Orvoshoz kihelyezett pénztárgép – kihelyezett vényrögzítés!

A rendszer új elemei a kézigyógyszertárakba kihelyezett, adóügyi memóriával rendelkező pénztárgépek, amelyek interneten keresztül kapcsolódnak az anyagyógyszertárhoz.

A gyógyszertárban hagyományos módon elkészített kézipatikai terhelés elektronikus formában, automatikusan kerül át a kézipatikába, növelve az ottani raktár-készletet. A kiterhelési folyamat részeként a kézipatikai cikktörzs mindenkori aktualizálása is megtörténik.

A kézipatikai expediálás során – amelyet az orvos asszisztense végez – csak azon cikkek listája érhető el, amelyeken készlet van, csökkentve ezzel a tévesztés lehetőségét. Ugyanezen okból alapértelmezésben tiltott a negatív készletre történő eladás.

A kihelyezett pénztárgép a fent leírtaktól eltekintve, mindenben megegyezik a gyógyszertári pénztárgépekkel, rendelkezik az összes expediálást segítő szolgáltatással, különös tekintettel a gyógyszer- és termékinformációk, betegtájékoztatók elérhetőségére.

Pontos, naprakész elszámolás!

A kézipatikának nincs szüksége külön VirEP modemre, a jogviszony-ellenőrzést, illetve a közgyógy keret kezelését a rendszer az anyapatikai VirEP modemhez irányított kéréseken keresztül oldja meg. Az ehhez szükséges állandó internetkapcsolat kézipatikai oldalon nem igényel kiemelkedő sávszélességet, adott esetben elégséges egy megbízható mobil-internet is. Anyapatikai oldalon – lévén, hogy minden kézipatika ezen keresztül intézi a VirEP kommunikációt – nagy sávszélességű, stabil internet szükséges, fix IP címmel.

Hatékony készletezés!

A rendelési idő végén kötelezően végrehajtandó pénztárgép-zárás az alapja a készletekkel és a pénzzel való precíz elszámolásnak. Az utolsó pénztárgép-zárás óta keletkezett forgalmak elektronikus formában bekerülnek az anyapatikai rendszerbe, ahol automatikusan megszületik az erről szóló kézipatikai elszámoló-bizonylat.

A kézipatikai mentesítés (áruvisszavét) hasonló elven, elektronikus formá-ban történik.

A fent vázolt működési elv teljesen zárt rendszert képez, ezáltal a gazdál-kodónak mindenkor pon-tos képe lesz a készletek, forgalmak alakulásáról.

A törzsek állandó szinkronban tartása és a gyógyszer expediálása során megvalósuló valós-idejű VirEP elérés elkerülhetővé teszik a hagyományos kézigyógy-szertár üzemeltetése so-rán óhatatlanul előforduló OEP kizárásokat.

Gazdaságos Kézipatikát szeretne működtetni?

Hatékony kapcsolatot kíván kiépíteni orvosával?

Akár több Kézipatikában is gondolkodik?

A NOVODATA elektronikus Kézipatika megoldása biztosítja a naprakész készletgazdálkodás lehetőségét, a vonatkozó NAV jogszabályoknak való korrekt megfelelést, ráadásul az expediálás adminisztációja sem Önt terheli. Az elektronikus Kézipatika modullal több kézipatika egyidejű kiszolgálása is hatékonyan megvalósítható.

Gyógyír.Win

Gyogyir Win

Bővebben...

×
Sütik kezelése  Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Tudjon meg többet erről és az adatkezelésről Adatvédelem oldalunkon!